Kyndelsmässodagen, sön 2-8 feb el före Fastlagen
tidigast 26 jan:
Uppenbarelsens ljus.


Bibeln: Johannes 1:14-18

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.” Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.


En kurs i mirakler: T1:II.1-2

Uppenbarelsen medför ett fullständigt men tillfälligt upphä­vande av tvivel och rädsla. Den återspeglar den ursprungliga kommunikationsformen mellan Gud och Hans skapelser, och innefattar den ytterst personliga känslan av skapande som ibland söks i fysiska relationer. Fysisk närhet kan inte uppnå den. Mirakler är emellertid sant mellanmänskliga, och leder till sann närhet till andra. Uppenbarelsen förenar dig direkt med Gud. Mirakler förenar dig direkt med din broder. Ingetdera kommer från medvetandet, men båda upplevs där. Medvetandet är det tillstånd som framkallar handling, fastän det inte inspirerar till den. Det står dig fritt att tro vad du vill, och det du gör vittnar om vad du tror.

Uppenbarelsen är djupt personlig och kan inte överföras på ett meningsfullt sätt. Det är därför som varje försök att beskriva den i ord är omöjligt. Uppenbarelsen framkallar endast upplevelse. Mirakler däremot framkallar handling. De är mer användbara nu på grund av sin mellanmänskliga natur. Under denna inlär­ningsfas är det viktigt att utföra mirakler, eftersom frihet från rädsla inte kan påtvingas dig. Uppenbarelsen är bokstavligen obeskrivlig, eftersom den är en upplevelse av obeskrivlig kärlek.


En kurs i kärlek: A1:4.27

I översättningarna av Bibeln och många andra religiösa texter har ordet vördnad eller idén om vördnad förväxlats med ordet fruktan eller idén om fruktan. En kurs i mirakler talade om för dig att vördnad tillkommer Gud, inte mirakler eller någon annan sak eller varelse. Jag tar upp denna punkt för att försäkra dig om att denna förväxling inte är någon­ting nytt, utan en förväxling så djupt ingrodd i dig att den har blivit en aspekt av dig själv som mänsklig varelse. Sedan urminnes tider har rädsla förknippats med Gud. Det var detta tänkande jag kom för att omvända. Även om jag lyckades uppen­bara en kärleksfull Gud för er, har denna uppen­barelse inte blivit förenlig med er upp­levelse här. Detta är vad vi nu försöker göra genom att åstad­komma ett slut på rädslan och i och med detta slut inleda början på miraklernas tid.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615