Pingstdagen, söndagen 7 veckor efter påsk:
Den Heliga Anden.


Bibeln: Johannes 14:25-29

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.


En kurs i mirakler: T15:VI.6

I det heliga ögonblicket händer ingenting som inte alltid har varit. Endast slöjan som dragits över verkligheten har lyfts bort. Ingenting har förändrats. Likväl kommer medvetenheten om oföränderligheten snabbt när tidens slöja förs åt sidan. Ingen som ännu inte har upplevt att slöjan har lyfts, och själv känt sig oemotståndligt dragen in i ljuset bortom den, kan ha tilltro till kärlek utan rädsla. Men den Helige Ande ger dig denna tilltro, eftersom Han erbjöd mig den och jag tog emot den. Var inte rädd för att det heliga ögonblicket skall nekas dig, för jag nekade inte till det. Och genom mig ger den Helige Ande det till dig, så som du kommer att ge det. Låt inget behov som du varseblir skymma ditt behov av detta. För i det heliga ögonblicket kommer du att känna igen det enda behov som Guds Söner delar lika, och genom detta igenkännande kommer du att förena dig med mig i att erbjuda det som behövs.


En kurs i kärlek: K:16.7-9

Dömande är den funktion det separerade sinnet har givit sig självt. Det är här det lägger ner all sin energi ty ett konstant dömande är nöd­vändigt för att upp­rätt­hålla den värld du ser. Den heliga anden kan ersätta din speciell­het med en speciell funktion; men denna funktion kan inte bli din så länge du väljer själva dömandet som din rätta uppgift.

Endast ditt hjärta kan leda dig till den förlåtelse som måste övervinna dömandet. En förlåten värld är en värld vars grundval har förändrats från rädsla till kärlek. Endast från den världen kan du fylla din speciella funktion och föra ljuset till dem som fort­farande lever i mörker.

Guds barn, se hur viktigt det är att du lyssnar till ditt hjärta! Ditt hjärta vill inte se med dömande eller med rädsla. Det uppmanar dig att accep­tera förlåtelsen så att du kan ge den och därefter se på den förlåtna världen med kärlek.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615