Första söndagen i fastan, 6 veckor före påsk:
Prövningens stund.


Bibeln: Matteus 4:1-11

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten." Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov." Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: "Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Då sade Jesus till honom: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka." Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.


En kurs i mirakler: T3:VII.5

Sinnet kan göra övertygelsen om separationen mycket verklig och mycket skrämmande, och denna övertygelse är “djävulen“. Den är mäktig, aktiv och destruktiv och står klart i motsättning till Gud, eftersom den bokstavligen förnekar Hans Faderskap. Betrakta ditt liv, och se vad djävulen har gjort. Men inse att det du har gjort med säkerhet kommer att lösas upp i sanningens ljus, eftersom dess grundval är en lögn. Att Gud har skapat dig är den enda grundval som inte kan skakas, därför att ljuset finns i den. Din utgångspunkt är sanningen, och du måste återvända till din Begynnelse. Mycket har setts sedan dess, men ingenting har egentligen hänt. Ditt Själv har fortfarande frid, även om ditt sinne är i konflikt. Du har ännu inte gått tillräckligt långt till­baka, och det är därför du blir så rädd. Allteftersom du närmar dig Begynnelsen känner du rädslan för att ditt tankesystem skall förstöras komma över dig, som om det vore rädslan inför döden. Det finns ingen död, men det finns en övertygelse om döden.


En kurs i kärlek: K:11.15

Du är benägen att kalla på Kristus som ditt högre själv för att för­svara dig mot ego-självet. Detta liknar i hög grad din tidigare upp­fatt­ning om bön och rymmer antagandet att det finns någon­ting verkligt som du behöver ett för­svar mot eller bli räddad från. Det är så upp­fatt­ningen om Kristus som frälsaren uppstod. Detta är tron på ett gott själv och ett dåligt själv med Kristus som agerar som samvete och för­svarare av det goda och egot som agerar som djävul och för­svarare av det onda. Detta är nonsens, eller endast en form av den galen­skap som fort­farande råder, även i ditt tänkande. Du inser inte att denna källa till konflikt är källan till all konflikt som förefaller verklig för dig i din värld. Denna kamp mellan gott och ont kommer, så länge du fort­farande tror på den, att visa sig framför dig på samma sätt som den har visat sig sedan urminnes tider. Är detta vad du vill ska fortsätta? Visar inte det här åtminstone en liten del av kraften i ditt tänkande och dess för­måga att forma den värld du ser?

Ett alternativ till denna galen­skap existerar. Alternativet är att ta bort all tro från din över­tygelse om ego-självet. Alternativet är att ersätta över­tygelsen om ett ego-själv med över­tygelsen om ett Kristus­själv. Full­ständigt ersätta.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615